הרשמה

Register at eFly

Required Information

Please enter the name by which you would like to log-in and be known on this site.

נא הכנס סיסמה למשתמש. הסיסמאות תלויות רישיות, כלומר רגישות להבדל שבין אותיות גדולות וקטנות

Please enter a valid email address for yourself.

בעלה של חווה (שלש אותיות)

Additional Required Information (profile)

תאריך הלידה וגילך יוצגו במקומות מסויימים בפורום. ניתן לבחור מה להציג למטה.
*בכל מקרה, למנהלים תהיה גישה מלאה לתאריך הלידה והגיל.

מידע נוסף (לא חובה)

If you were referred to this site by an existing member of eFly, enter their username here.

כל הזמנים המוצגים בפורום יכולים להיות מותאמים לפי מיקומך בעולם. כל שעליך לעשות הוא לבחור את איזור הזמן המתאים מהרשימה הבאה.

In addition, you may set the appropriate option to allow for daylight savings time in your part of the world.

מעת לעת, ההנהלה ו\או משתמשים אחרים ירצו לשלוח לך התראות או הודעות באימייל. אם ברצונך לא לקבל הודעות מאנשים מסויימים, ניתן לבטל את האפשרות בשדה הזה.

חוקי הפורום :

קרא את כללי הפורום: כללי הפורום

תקנון - תנאי שימוש באתר גולשת יקרה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר eFly, או לאתר הקשור לאתר eFly לרבות כל השירותים המוצעים באתרים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר"). 1. כללי תקנון זה מנוסח בלשון נקבה, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד. במסגרת תקנון זה - "גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת. "eFly", איציק רונן, מעיין דרימר - בעלי האתר, לרבות חברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן. 2. יצירת קשר עם מערכת eFly בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות לeFly בעמוד יצירת קשר (בכתובת: http://www.efly.co.il/forums/sendmessage.php). לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשות (כהגדרתם להלן), אנא צייני בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך. פנייתך חשובה לנו. דעי כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת eFly. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכרי גם שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול. אנא צייני בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו. 3. המשמעות של תקנון זה נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר. eFly שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר. 4. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת ביחסיה עם eFly. זאת, אלא אם כן eFly ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראה בתקנון זה לבין הוראה בתקנון תשלומים לבלוגרים, תגבור ההוראה בתקנון זה. כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה. 5. למי מותר להשתמש באתר? כל גולשת מוזמנת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שימי לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון]. יחד עם זאת, eFly רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגעי או תנסי לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בענין. גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה. 6. שימוש מסחרי באתר כידוע לך, מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, ברור כי eFly רשאית לעשות באתר שימוש מסחרי ולהפיק הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך לתכני גולשות), גם משום שeFly שוקלת להפוך לגוף מסחרי וגם על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחתך. לפיכך, את רשאית לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פני אל מערכת האתר. eFly, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי. כמו כן, אנא קבלי בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו. יתכן ולעתים תופיע פרסומת שלא תמצא חן בעינייך, אך זכרי כי הפרסומות הן (בין היתר) אלה המאפשרות לך ליהנות מהאתר בלא תשלום. 7. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו שלך לeFly, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום. חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את אינך מחויבת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שימי לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסרי פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של eFly. חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה אינם נכונים. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזיני את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בeFly, עדכון על הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית. שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש ("ניק") אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לניק. הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. בנוסף, אנא זכרי שעם בחירת הניק, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו ניק באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאת מעוניינת לשמור על אנונימיות, שמרי בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליך. דעי כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה". פרטים נוספים על האופן שבו eFly שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות". [איציק - להוסיף קישור לסעיף 15] 8. שימוש באתר על ידי קטינות - מתחת לגיל 18 השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן. ככל שאת מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת באתר. כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה. לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה), המכילים, בין היתר, חומר פורנוגראפי או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת משתמשת באתר אתם פוטרים את eFly מכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשות מגיל מסוים ומעלה. את מצהירה ומתחייבת (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפי או תשתתפי בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי eFly אם תעשי כך. 9. רכושה של eFly כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של eFly, או של צדדים שלישיים שהעניקו לeFly הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, eFly היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של eFly. למרות זאת, eFly לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL). 10. תכני גולשת כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים"). יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר. אילו שימושים מותר לeFly לעשות בתכני הגולשת מרגע העלאתם לאתר? eFly רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים: eFly רשאית להציג את תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה. לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר. eFly רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור). eFly רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור. כמו כן eFly רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, eFly לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן. 11. אחריות לתכני גולשות הנך רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאית לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שeFly תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צויינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. כאמור בתקנון זה, לeFly הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם eFly ניצלה את זכותה ובין אם לאו. כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם. במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחה של eFly להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייבת לפצות ולשפות את eFly ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לeFly, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של eFly, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לeFly על פי כל דין. 12. מחיקת תכני גולשות eFly רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. eFly לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, eFly תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק. 13. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם. הגענו לחלק החשוב - האתר. להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן). לתשומת לבך - eFly איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא. קבוצות דיון – פורומים eFly מעמידה לרשות הגולשות שירותי קבוצות דיון קבועות, המאפשרים לגולשות לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשות אחרות. למנהל של קבוצת הדיון (פורום) יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של eFly) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמעי להוראות אלה אך זכרי, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. לתשומת לבך - אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולשת אחרת בבלוג ו/או בפורום לא תוכלי לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). פורומים - פורומים הם קבוצות דיון רשמיות. גולשת רשאית לפתוח פורום או לנהל אותו רק אם קיבלה לכך היתר ממערכת eFly. כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולשת שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר eFly, רשאית לבקש מeFly היתר לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים (להלן: "היתר"). eFly תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. eFly רשאית לבטל היתר שניתן. גולשת אשר תקבל היתר לניהול פורום תעשה זאת מרצונה החופשי ובהתנדבות מלאה והיא לא תהיה זכאית לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מeFly ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין eFly לאותה גולשת. בלוגים בבלוגיה מפרסמות הגולשות יומני רשת אישיים משלהן - שם יוכלו לפרסם תכנים הכוללים מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתן. גולשת שמנהלת בלוג, נקראת 'בלוגרית'. הבלוגרית היא בעלת סמכויות ניהול מגוונות בבלוג שהיא מנהלת, בין היתר בקשר עם התגובות (טוקבקים) שמעלות גולשות אחרות בבלוג. גולשת בעלת יומן רשת אישי יכולה לעדכן, להוסיף ולהסיר תכנים בכפוף לתנאי התקנון. אלבומים (יפתח בקרוב – לא מחליף את הגלריה) שירות האלבומים מאפשר לגולשת להעלות לרשת ולנהל אלבום תמונות וקבצי וידיאו, אישי או ציבורי. גולשת המעלה תמונות או תכני וידאו לשירות האלבומים תוכל לבחור אם ברצונה שהאלבום יוגדר כפרטי או כציבורי. אלבום ציבורי יהיה חשוף לכלל הגולשות. לתשומת ליבך (ומבלי לגרוע מסמכויות eFly לפי כל הוראה אחרת בתקנון זה) - יתכן וeFly תגביל את מספר האלבומים, התמונות או הוידיאו שכל גולשת רשאית לאחסן. כמו כן, ככל שלא תעשי שימוש באלבום במשך זמן רב, יתכן והוא ימחק מהאתר. גולשת תוכל להסיר, להוסיף ו/או לעדכן תמונות או תכני וידיאו שהעלתה לשירות האלבומים. 14. הגבלת אחריות eFly ו/או מי מטעמה השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת זכרי שהשימוש שאת עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. כשאת עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), את מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד eFly, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, את פוטרת ומשחררת את eFly ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את פוטרת את eFly ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לeFly או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של eFly ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של eFly ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה eFly מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על eFly ו/או מי מטעמה. היעדר אחריות eFly ו/או מי מטעמה על מידע המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של eFly ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד. ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומים שונים, תעופה, טיסנאות, אלקטרוניקה, חשמל, מכאניקה, רכש או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של eFly ו/או מי מטעמה (אף אם eFly הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על הגולשות לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. eFly ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם. היעדר אחריות eFly על מידע פרסומי כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות eFly. eFly אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של eFly לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים. eFly שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שeFly תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק. היעדר אחריות eFly על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים eFly אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וeFly לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, eFly איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר. eFly קוראת לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. יתכן שתמצאי שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או שאת סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. eFly אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של eFly לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. eFly אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת eFly ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י eFly לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר eFly ותקנון אתר eFly אינו חל עליך, והנך כפופה לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור. היעדר אחריות eFly בגין השירותים eFly אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי eFly או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל eFly, מי מספקיה או מי מטעמה. כמו כן, אספקת השירותים על ידי eFly תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וeFly אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. eFly אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם. היעדר אחריות eFly בעניין תכני הגולשות הגולשת אחראית באופן בלעדי על תכני הגולשת שהיא מעלה או מפרסמת באתר. eFly אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, וeFly אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. eFly איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר. היעדר אחריות eFly בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים ככל שהגולשת תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשת לבין הצד השלישי, וeFly לא תהא צד להתקשרות. eFly אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה. היעדר אחריות eFly על פעילויות שמארגנות גולשות (לרבות מנהלי פורומים) eFly לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי eFly עצמה. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, eFly לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי eFly עצמה, אנא צרי קשר עם מערכת eFly ובררי את העניין. גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את eFly בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות. 15. הגנת הפרטיות הגלישה באתר eFly והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שeFly תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים. eFly רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסרי בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לeFly ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. הינך מסכימה כי eFly ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לeFly (בכתובת: http://www.efly.co.il/forums/sendmessage.php). בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי eFly ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר. הינך רשאית לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. eFly מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, eFly לא תפרסם מסרים אישיים שאת שולחת, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה. יחד עם זאת, הינך נותנת בזאת את הסכמתך לeFly לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין eFly, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שeFly, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של eFly (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של eFly (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו. 16. ניתוק, הפסקה ושינויים eFly רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים. בנוסף, eFly תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי eFly בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 17. גיבוי התכנים eFly נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם. עם זאת, eFly ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם. במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי eFly), לא תחול כל אחריות על eFly ואת לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך. 18. המחאת זכויות eFly רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים. 19. הצהרות והתחייבויות הגולשות כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא המנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת; מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני): • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע; • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לeFly; • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה; • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; • לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות; • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות; • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר; • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם; • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים; • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה; • לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד"; • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב; • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת; • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן; • לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות; • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; • לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם eFly. • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה; • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני. • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר; • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו; • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה. • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה; • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין; • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין; • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981; • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו; • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו; • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה; • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה). 20. הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד. תקנון - תנאי שימוש באתר גולשת יקרה, אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר eFly, או לאתר הקשור לאתר eFly לרבות כל השירותים המוצעים באתרים אלה ("השירותים"), בין באמצעות מחשב, בין באמצעות הטלפון הסלולארי ובין באמצעות כל מדיה אחרת, קיימת ועתידית (כל אחד מאלה ייקרא להלן - "האתר"). 1. כללי תקנון זה מנוסח בלשון נקבה, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה מתייחס גם לזכר ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. אין לראות הוראה מהוראות תקנון זה כגורעת מהוראה אחרת אשר בתקנון זה. הכותרות בתקנון זה הן לצורך הנוחות בלבד. במסגרת תקנון זה - "גולשת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושים שימוש מכל סוג באתר, בין באמצעות מחשב, בין באמצעות מכשיר טלפון סלולארי ובין בכל דרך אחרת. "eFly", איציק רונן, מעיין דרימר - בעלי האתר, לרבות חברות קשורות (כהגדרתן בחוק ניירות ערך, תשכ"ה-1968) ולרבות מנהליהן, עובדיהן, בעלי מניותיהן ומי מטעמן. 2. יצירת קשר עם מערכת eFly בכל שאלה או בקשה הנוגעות לשימוש באתר, תוכלי לפנות לeFly בעמוד יצירת קשר (בכתובת: http://www.efly.co.il/forums/sendmessage.php). לצורך הגשת תלונה בנוגע לתכני גולשות (כהגדרתם להלן), אנא צייני בפנייתך קישור (Link) למיקום המדויק בו מופיע התוכן אשר בקשר אליו ברצונך להתלונן. בלא קישור כאמור, לא נוכל לטפל בפנייתך. פנייתך חשובה לנו. דעי כי כל הפניות והתלונות נקלטות במערכת eFly. יחד עם זאת, היות וברצוננו לתת לפנייתך את תשומת הלב המרבית ולבדוק אותה לעומקה, הטיפול בה לעתים יארך זמן מה. זכרי גם שלעתים מטבע הדברים בקשותייך מנוגדות לזכויותיהם של גולשים אחרים, ולכן עלינו לבדוק את הדברים גם עמם בטרם טיפול. אנא צייני בכל פניה את שמך המלא ופרטי ההתקשרות עמך לצורך בירורים, ככל שידרשו. 3. המשמעות של תקנון זה נודה לך על קריאת העמודים הבאים לצורך הבנה של היחסים בינינו והיכרות שלך עם התנאים לשימוש באתר. גלישה באתר או כניסה אליו או שימוש בשירותים המוצעים בו, מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה, והם יחולו על כל פעולה שביצעת או תבצעי באתר. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקשת שלא לעשות כל שימוש באתר. eFly שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ו/או למחוק מעת לעת את ההוראות בתקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים חדשים אלו יחייבו אותך מרגע פרסומם באתר. 4. היחס בין תקנון זה לבין מסמכים אחרים בכל מקרה של סתירה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, תגברנה הוראות תקנון זה, והן אשר תחייבנה את הגולשת ביחסיה עם eFly. זאת, אלא אם כן eFly ציינה באופן מפורש בתקנון ספציפי כלשהו כי הוראותיו גוברות על הוראות תקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של סתירה בין הוראה בתקנון זה לבין הוראה בתקנון תשלומים לבלוגרים, תגבור ההוראה בתקנון זה. כמו כן, לגבי השירותים המפורטים בסעיף 13 להלן, תקנון זה נועד להחליף כל תקנון אשר אישרת בעבר והוראות תקנון זה הן אשר תקבענה. 5. למי מותר להשתמש באתר? כל גולשת מוזמנת להשתמש באתר, כל עוד היא מקבלת על עצמה את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שימי לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון]. יחד עם זאת, eFly רשאית למנוע השתתפות של גולשת כלשהי (בכל האמצעים העומדים לרשותה) בחלק מהשירותים או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא. אף על פי שבדרך כלל אנחנו נשתמש בזכותנו זו (כאמור על פי שיקול דעתנו) רק במקרים מיוחדים - למשל מקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל תקנון אחר באתר) או הוראות הדין, או במקרה בו תפגעי או תנסי לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו, אנו נהיה רשאים לעשות כן ככל שנהיה סבורים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כי נכון לעשות כן ולא נהיה חייבים להסביר או לנמק החלטה שלנו בענין. גולשת שהשתתפותה נמנעה כאמור, לא תהיה רשאית לשוב ולהשתתף תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה. 6. שימוש מסחרי באתר כידוע לך, מרבית השירותים המוצעים באתר הם שירותי חינם אשר אינם כרוכים בתשלום. עם זאת, ברור כי eFly רשאית לעשות באתר שימוש מסחרי ולהפיק הכנסות ממנו (למשל באמצעות הצבת פרסומות ברחבי האתר, לרבות בסמוך לתכני גולשות), גם משום שeFly שוקלת להפוך לגוף מסחרי וגם על מנת שנוכל להמשיך ולקיים את האתר לרווחתך. לפיכך, את רשאית לעשות באתר כל שימוש העומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין, כל עוד השימוש הוא אישי ופרטי. האתר לא נועד לשימוש מסחרי שלך, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש. ככל שברצונך לעשות באתר כל שימוש אחר, לרבות (אך לא רק) הצבת פרסומות, אנא פני אל מערכת האתר. eFly, וכן מי שקיבל היתר מפורש ממנה, והם בלבד, רשאים להציב באתר פרסומות ומידע מסחרי. כמו כן, אנא קבלי בהבנה את אופיו המסחרי של האתר. אנו משתדלים תמיד לאזן בין הצרכים המסחריים של האתר לבין הנוחות שלך בשימוש שאת עושה בו. יתכן ולעתים תופיע פרסומת שלא תמצא חן בעינייך, אך זכרי כי הפרסומות הן (בין היתר) אלה המאפשרות לך ליהנות מהאתר בלא תשלום. 7. ההרשמה לאתר, שם המשתמש והסיסמה בשלב זה השימוש באתר איננו כרוך בתשלום כלשהו שלך לeFly, אלא אם נציין זאת במפורש ונקבל הסכמה מפורשת שלך לביצוע תשלום. חלק מהשירותים ו/או האפליקציות באתר טעונים הרשמה, שבמסגרתה תתבקשי למסור מידע אישי, לדוגמא, גילך ודרכי ההתקשרות עמך, ו/או יהיו כפופים לתנאים נוספים שאינם מפורטים בתקנון. את אינך מחויבת למסור פרטים אלה ומסירת הפרטים לאתר מתבצעת ביוזמתך ובהסכמה מלאה שלך. שימי לב כי לא תוכלי להירשם לשירות אם לא תמסרי פרטים מסוימים הנדרשים לצורך הרישום לאתר. הפרטים שתמסרי בעת ההרשמה לשירותים באתר יישמרו במאגר המידע של eFly. חשיבות נכונות הפרטים – לתשומת ליבך, במקרים מסוימים, על פי שיקול דעתנו, נהיה רשאים להשעות גולשת מגישה לאתר או לאסור עליה את השימוש באתר או חלק משירותיו, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסרה אינם נכונים. כמו כן, קיימת חשיבות רבה כי תזיני את פרטי ההתקשרות הנכונים שלך וכי תעדכנו אותנו בכל שינוי בהם. פרטים אלה יאפשרו לנו לשמור איתך על קשר – בין היתר לצורך עדכונים על חידושים בeFly, עדכון על הצעות חברות שקיבלת או לבירורים בדבר תוכן שהעלית. שם משתמש וסיסמה – עם הרשמתך לאתר תתבקשי לבחור גם שם משתמש ("ניק") אשר ישרת אותך בכל פעולה שתרצי לבצע באתר, וכן סיסמה המתאימה לניק. הנך מתבקשת לשמור בסוד את הסיסמה שבחרת ולא לגלות או להעביר אותה לאף אחד אחר. בנוסף, אנא זכרי שעם בחירת הניק, לא תהיה אפשרות לשנות או למחוק אותו (וכן לא ניתן יהיה למחוק באופן גורף את התכנים של אותו ניק באתר - בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). לכן, ככל שאת מעוניינת לשמור על אנונימיות, שמרי בסוד אף את אותו ניק, ואת הקשר שלו אליך. דעי כי יתכן שבכניסותיך הבאות לאתר מאותו המחשב ממנו נרשמת, המערכת תזהה אותך באופן אוטומטי. לכן, ככל שבאותו המחשב משתמשים אנשים נוספים – אנא הקפידי על יציאה מסודרת לאחר כל שימוש באתר, באמצעות אייקון ה"יציאה". פרטים נוספים על האופן שבו eFly שומרת על פרטיותך מופיעים להלן תחת הכותרת "הגנת הפרטיות". [איציק - להוסיף קישור לסעיף 15] 8. שימוש באתר על ידי קטינות - מתחת לגיל 18 השימוש באתר מותר לבני כל הגילאים. ואולם, השימוש באתר לקטינות כפוף לאישור הוריהן או האפוטרופוס החוקי שלהן. ככל שאת מתחת לגיל 18, אנא בקשי מהורייך או מהאפוטרופוס החוקי שלך רשות לפני שאת משתמשת באתר. כשאת עושה שימוש באתר את בעצם מצהירה בפנינו שקיבלת רשות מהם – לאחר שהם קראו בעיון את תנאי תקנון זה. לתשומת ליבך, באתר עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (בני 18 ומעלה), המכילים, בין היתר, חומר פורנוגראפי או כל חומר אחר אשר אינו מיועד לקטינים. האחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש באתר חלה עלייך, על הורייך או על האפוטרופוס החוקי שלך בלבד, וכשאת משתמשת באתר אתם פוטרים את eFly מכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, חלק מהתכנים או השירותים באתר עשויים להיות מוגבלים לצפייה או השתתפות, לפי העניין, לגולשות מגיל מסוים ומעלה. את מצהירה ומתחייבת (באישור הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך) כי לא תצפי או תשתתפי בתכנים או בשירותים כאלה, אם אינך בגיל הנדרש, ולא יהיו לך או מי מטעמך כל תביעות, טענות, או דרישות כלפי eFly אם תעשי כך. 9. רכושה של eFly כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים הינם של eFly, או של צדדים שלישיים שהעניקו לeFly הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. מבלי לגרוע מן האמור, eFly היא הבעלים הבלעדי במאגרי הנתונים של האתר, בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות (אך מבלי לגרוע), תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו – למעט תכני גולשות כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן בפסקה זו – "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, ליצור יצירות נגזרות, להציג בפומבי, להעמיד לרשות הציבור או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו במידע או בכל חלק ממנו, אלא בהיתר מראש ובכתב של eFly. למרות זאת, eFly לא תהיה אחראית כלפיך בשום מקרה בו תעלה טענה או קביעה של פגיעה או הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן בקשר עם רשות השימוש המוענקת לך באתר, בין היתר בשמות מתחם (DOMAIN NAME) וכתובת דואר אלקטרוני (EMAIL). 10. תכני גולשת כל תוכן שגולשת העלתה ו/או תעלה לאתר (לרבות בכל אחד מהשירותים המוצעים באתר), ובכלל זה (בין היתר) מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי (כהגדרתו להלן) או כל חומר אחר ("תכני גולשת" או "תוכן שגולשת מעלה לאתר" וכדומה), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדיות של הגולשת שהעלתה אותו. כל זכות (ככל שקיימת) בתכני גולשת (בין היתר זכויות קניין רוחני מכל סוג שהוא), שייכות לגולשת שהעלתה את התוכן לאתר (על פי הצהרתה בתקנון זה). לצורך השימוש בתכני הגולשת יש לקבל את רשותה. שימוש בתכני גולשת, ללא אישור ממנה, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007 ("חוק זכות יוצרים"). יחד עם זאת, כשאת מעלה תכנים לאתר, את נותנת בכך הסכמה כי כל עוד האתר פעיל ייעשה שימוש בתכני הגולשת, כפי שנפרט להלן, בלא שהשימוש יזכה אותך בתשלום, ולא יהיה בשימוש זה משום הפרה של תקנון זה ו/או עבירה על חוק זכות יוצרים או על כל חוק אחר. אילו שימושים מותר לeFly לעשות בתכני הגולשת מרגע העלאתם לאתר? eFly רשאית לעשות כל שימוש בתכני הגולשת כמתואר בתקנון זה, לרבות השימושים הבאים: eFly רשאית להציג את תכני הגולשות באתר ובאתרים עמם היא מצויה בשיתוף פעולה. לתשומת ליבך הצפייה בתכנים המוצגים באתר (לרבות תכני גולשת) והגישה אליהם אפשריות הן באמצעות הסלולאר והן באמצעות מקורות מגוונים ברשת האינטרנט (מעצם טבעה של הרשת ובהתאם לנוהגים המקובלים בתחום) או באמצעות כל מדיה אחרת או כל אמצעי אחר אשר מאפשרים גישה אל האתר. eFly רשאית לבצע בתכנים כל פעולה טכנית הנדרשת לצורך מימוש מטרות האתר, הפעלת האתר, הצגת התכנים באתר ולצורך מימוש ההרשאות המפורטות בסעיף זה (לרבות בין היתר הקלטה, העתקה, אחסון, המרה ושידור). eFly רשאית לעשות שימוש בתכני הגולשת לצורך יחסי ציבור. כמו כן eFly רשאית לעשות בתכני הגולשת שימושים נוספים על פי שיקול דעתה, ככל שהם סבירים או מקובלים בתחום תכני הגולשות באינטרנט. יחד עם זאת, היות ואנחנו מאוד רגישים לנושא תכני הגולשות, לא נעשה בתכנים שימושים שאינם סבירים או מקובלים - כך למשל, eFly לא תעשה שימוש בתכני הגולשת כפרסומת מסחרית או כחלק מפרסומת מסחרית שלה או של מישהו אחר (אלא אם תקבל הסכמה מפורשת של הגולשת) וכך גם לא תוציא לאור ספר מודפס של תכני גולשות בלא הסכמה מפורשת של הגולשות בעלות התוכן. 11. אחריות לתכני גולשות הנך רשאית להעלות לאתר כל תוכן, ובלבד שהוא עומד בתנאים הקבועים בתקנון זה. בהמשך תקנון זה נפרט סוגים שונים של תכנים והתבטאויות שאינך רשאית לפרסם באתר. הרשימה האמורה איננה רשימה סגורה ויתווספו אליה מעת לעת תכנים והתבטאויות שeFly תהיה סבורה שיש למנוע פרסומם באתר. יש לראות ברשימה זו ככוללת גם תכנים והתבטאויות האסורים על פי כל דין, גם אם לא צויינו בתקנון זה במפורש. זכרי כי אינך רשאית להעלות לאתר כל תוכן אשר אינו עומד בדרישות הדין ו/או התקנון ו/או פוגע בזכות של צד שלישי כלשהו. כאמור בתקנון זה, לeFly הזכות להסיר תכנים שלך מהאתר או לחסום את השתתפותך בו. אחריותך על התכנים שאת מעלה לאתר, תחול בין אם eFly ניצלה את זכותה ובין אם לאו. כשאת מעלה תכנים לאתר את מצהירה שאת הבעלים של כל הזכויות הרלוונטיות בהם לצורך עמידה בהוראות תקנון זה וכי אינך מפרה כל דין או פוגעת בצד שלישי בהעלתם או בפרסומם. במידה ותפרי זכויות או דין מכל סוג שהוא או תפרי הוראה כלשהי בתקנון זה, את מייפה את כוחה של eFly להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אליך כל תביעה בנושא. הנך מתחייבת לפצות ולשפות את eFly ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו לeFly, הקשורים (במישרין או בעקיפין) לתכנים שהעלית או פרסמת באתר ו/או בקשר להפרה שלך את הוראות תקנון זה או את הוראות הדין או פגיעה בצד שלישי כלשהו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של eFly, וזאת בנוסף לכל זכות העומדת לeFly על פי כל דין. 12. מחיקת תכני גולשות eFly רשאית (אך אינה חייבת) להסיר, למחוק או לא להרשות פרסום של תכנים באתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. eFly לא תהיה חייבת לעדכן את הגולשת קודם להסרת או מחיקת התכנים ולא תהיה חייבת במתן הסבר לסיבה להסרת התכנים. מבלי לגרוע מהאמור, היה ויובא לידיעתנו מידע אודות תוכן שהועלה לאתר על ידי גולשת, ואשר מהווה הפרה של כל דין, פוגע באופן כלשהו בצד שלישי או מפר הוראה מתקנון זה, eFly תהיה רשאית להסיר או למחוק את התוכן או לחסום אותו לצפייה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. זכרי את האמור בפסקה זו כשאת מעלה תכנים לאתר, וככל שהתוכן שאת מעלה יקר לליבך, אנא שמרי ממנו העתק. 13. תיאור השירותים באתר ותנאי השימוש בהם. הגענו לחלק החשוב - האתר. להלן נציג את השירותים המרכזיים שהאתר מציע, תוך פירוט תנאי השימוש המיוחדים להם (אם ישנם). התנאים שלהלן נוספים ליתר התנאים המפורטים בתקנון זה, אשר חלים (בשינויים המתחייבים), על כל השירותים באתר (לרבות השירותים המפורטים להלן). לתשומת לבך - eFly איננה מחויבת להפעיל את השירותים המפורטים להלן וכן תהיה רשאית להגביל את השימוש בהם לכלל הגולשות או לחלקן, מכל סיבה שהיא. קבוצות דיון – פורומים eFly מעמידה לרשות הגולשות שירותי קבוצות דיון קבועות, המאפשרים לגולשות לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשות אחרות. למנהל של קבוצת הדיון (פורום) יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של eFly) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לקבוצת הדיון שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמעי להוראות אלה אך זכרי, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. לתשומת לבך - אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולשת אחרת בבלוג ו/או בפורום לא תוכלי לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר). פורומים - פורומים הם קבוצות דיון רשמיות. גולשת רשאית לפתוח פורום או לנהל אותו רק אם קיבלה לכך היתר ממערכת eFly. כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולשת שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר eFly, רשאית לבקש מeFly היתר לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים (להלן: "היתר"). eFly תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. eFly רשאית לבטל היתר שניתן. גולשת אשר תקבל היתר לניהול פורום תעשה זאת מרצונה החופשי ובהתנדבות מלאה והיא לא תהיה זכאית לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מeFly ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין eFly לאותה גולשת. בלוגים בבלוגיה מפרסמות הגולשות יומני רשת אישיים משלהן - שם יוכלו לפרסם תכנים הכוללים מחשבות, הגיגים, רעיונות, תמונות וכמעט כל דבר נוסף העולה על דעתן. גולשת שמנהלת בלוג, נקראת 'בלוגרית'. הבלוגרית היא בעלת סמכויות ניהול מגוונות בבלוג שהיא מנהלת, בין היתר בקשר עם התגובות (טוקבקים) שמעלות גולשות אחרות בבלוג. גולשת בעלת יומן רשת אישי יכולה לעדכן, להוסיף ולהסיר תכנים בכפוף לתנאי התקנון. אלבומים (יפתח בקרוב – לא מחליף את הגלריה) שירות האלבומים מאפשר לגולשת להעלות לרשת ולנהל אלבום תמונות וקבצי וידיאו, אישי או ציבורי. גולשת המעלה תמונות או תכני וידאו לשירות האלבומים תוכל לבחור אם ברצונה שהאלבום יוגדר כפרטי או כציבורי. אלבום ציבורי יהיה חשוף לכלל הגולשות. לתשומת ליבך (ומבלי לגרוע מסמכויות eFly לפי כל הוראה אחרת בתקנון זה) - יתכן וeFly תגביל את מספר האלבומים, התמונות או הוידיאו שכל גולשת רשאית לאחסן. כמו כן, ככל שלא תעשי שימוש באלבום במשך זמן רב, יתכן והוא ימחק מהאתר. גולשת תוכל להסיר, להוסיף ו/או לעדכן תמונות או תכני וידיאו שהעלתה לשירות האלבומים. 14. הגבלת אחריות eFly ו/או מי מטעמה השירותים הניתנים באתר אינם כרוכים בתשלום (בשלב זה) וניתנים לרווחתך. יחד עם זאת זכרי שהשימוש שאת עושה באתר, על כל שירותיו, ניתן כמות שהוא (AS IS) והנו באחריותך הבלעדית. כשאת עושה שימוש באתר (בין היתר גלישה באתר, הפעלה של השירותים, אחסון וכל פעולה אחרת), את מוותרת על כל תביעה, טענה ודרישה כנגד eFly, מי מספקיה או מי מטעמה. בפרט, את פוטרת ומשחררת את eFly ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, או אובדן הנתונים ("פיצוי"), שנגרמו או ייגרמו לך או לצד שלישי והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשות המועלים או המופיעים באתר (לרבות תכנים שאת העלית לאתר), או לשירותים באתר. כמו כן את פוטרת את eFly ו/או מי מטעמה מאחריות לפיצוי כלשהו בגין עיכוב בשימוש או אי יכולת להשתמש באתר או בגין אספקה של שירותים, או בגין כל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר. כל זאת, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת ובין בכל עילה אחרת, אפילו אם נודע לeFly או מי מטעמה על האפשרות של נזק כלשהו שעלול להיגרם. היעדר אחריותה של eFly ו/או מי מטעמה יחול אף אם הפעילה ו/או יכלה להפעיל פיקוח כלשהו ואף במצב בו נודעה לה האפשרות לנזק כלשהו, שעלול להיגרם לגולשת או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר, לשימוש בו, לאי יכולת להשתמש בו, לביטול השירותים, הגבלתם או להפסקתם. היעדר אחריותה של eFly ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה eFly מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של גולשת. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על eFly ו/או מי מטעמה. היעדר אחריות eFly ו/או מי מטעמה על מידע המידע המתפרסם באתר (בין היתר כל תוכן, פרסומת, שירותים, מוצרים, קישורים לאתרים אחרים, דעות ועמדות) אינו באחריותה של eFly ו/או מי מטעמה והשימוש וההסתמכות עליו הם באחריותך בלבד. ככל שמתפרסם באתר מידע מקצועי בתחומים שונים, תעופה, טיסנאות, אלקטרוניקה, חשמל, מכאניקה, רכש או כל תחום אחר, או ככל שמתפרסם באתר ייעוץ הניתן על-ידי אנשי מקצוע בתחומים שונים (או כאלה המתיימרים להיות אנשי מקצוע), מידע זה אינו מטעמה של eFly ו/או מי מטעמה (אף אם eFly הזמינה את אותם אנשי מקצוע להתארח או להשתמש באתר), אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ואינו מחליף את הצורך בהיוועצות עם איש מקצוע ככל שהדבר דרוש. על הגולשות לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. eFly ו/או מי מטעמה אינה אחראית לנכונות המידע או לכל נזק - עקיף או ישיר - שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר או יישומם. היעדר אחריות eFly על מידע פרסומי כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל לפרסום את רשות eFly. eFly אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של eFly לרכישת השירותים או המוצרים המפורסמים. eFly שומרת לעצמה את הזכות למחוק פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת (מבלי שהדבר יטיל עליה אחריות כלשהי) או מכל סיבה אחרת, מבלי שeFly תהיה חייבת במתן הסבר או נימוק. היעדר אחריות eFly על קישורים לאתרי אינטרנט אחרים eFly אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, וeFly לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, eFly איננה שולטת, איננה מפקחת ואיננה אחראית בכל צורה ואופן לפעילות ולמדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים אליהם המקושרים באתר. eFly קוראת לגולשות לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. יתכן שתמצאי שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאת מתנגדת לתוכנם, או שאת סבורה כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. eFly אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים מהאתר ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של eFly לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. eFly אינה אחראית למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות בה נוקטת eFly ולא למדיניות אחרת הננקטת ע"י אותם אתרי צד שלישי ואין לראות בהכללת קישורים אלה כמתן עידוד או אישור ע"י eFly לשימוש בתכנים אלו. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר eFly ותקנון אתר eFly אינו חל עליך, והנך כפופה לתנאי השימוש של האתר שהגעת אליו באמצעות פתיחת הקישור. היעדר אחריות eFly בגין השירותים eFly אינה אחראית לזמינות השירותים באתר או להתאמתם לצרכי הגולשת, ואינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי eFly או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל eFly, מי מספקיה או מי מטעמה. כמו כן, אספקת השירותים על ידי eFly תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, וeFly אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור. eFly אינה מתחייבת כי היא חסינה מפני גישה בלתי מורשית למחשביה ושרתיה, ולא תהיה לה כל אחריות בגין גישה כזו. לאור האמור לעיל, ככל שהתכנים שהנך מעלה לאתר יקרים לליבך, אנא דאגי לגיבוי הולם. היעדר אחריות eFly בעניין תכני הגולשות הגולשת אחראית באופן בלעדי על תכני הגולשת שהיא מעלה או מפרסמת באתר. eFly אינה אחראית לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה זכויות צד שלישי או הפרה של הדין בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש כלשהו של גולשות באתר. כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשת אחרת ברשת, וeFly אינה אחראית לאבטחתם, לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לגולשת או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך. eFly איננה אחראית לתגובות שיעוררו תכני הגולשת או לשימוש שיעשו אחרים בתכני הגולשות (למשל, פגיעות בזכויות קניין רוחני). אנא זכרי זאת, בין היתר כשאת מפרסמת תוכן אשר עלול לפגוע או להתגרות בכל אדם אחר. היעדר אחריות eFly בעניין התקשרות הגולשת עם צדדים שלישיים ככל שהגולשת תתקשר עם צד שלישי, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולשת לבין הצד השלישי, וeFly לא תהא צד להתקשרות. eFly אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים או טענות אחרות, שיהיו לגולשת כתוצאה מהתקשרויות כאלה. היעדר אחריות eFly על פעילויות שמארגנות גולשות (לרבות מנהלי פורומים) eFly לא הסמיכה כל גורם שהוא לארגן מטעמה פעילות כלשהי, מחוץ לזירה הוירטואלית של האתר או במסגרתה, אלא אם כן תפורסם הודעה מפורשת אחרת על ידי eFly עצמה. במידה והאתר ישמש כפלטפורמה לארגון פעילות כלשהי מחוץ לזירה הוירטואלית, eFly לא תהיה אחראית לפעילות זו ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, שעלול להיגרם בקשר עם פעילות זו. במידה וברצונך לקחת חלק בפעילות כזו וקיים ספק אם אותה פעילות מאורגנת על ידי eFly עצמה, אנא צרי קשר עם מערכת eFly ובררי את העניין. גולשות הבוחרות לעשות שימוש באתר לצורך ארגון פעילויות, מתחייבות (בעצם ארגון הפעילות) לפצות ולשפות את eFly בגין כל חבות אשר תצמח לה (ככל שתצמח לה) בגין אותן פעילויות. 15. הגנת הפרטיות הגלישה באתר eFly והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שeFly תבצע פיקוח ממוחשב על דפוסי הגלישה והשימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים אחרים. eFly רשאית להשתמש בכל מידע, לרבות מידע אישי, לגביך, אשר מסרת או תמסרי בכל דרך, לרבות באמצעות רישום לשירותי האתר, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני שתשלח לeFly ישירות או דרך אפשרות "צור קשר" ובאמצעות מידע שנאסף בעבר ו/או ייאסף בזמן הגלישה. "מידע אישי" משמעותו כל מידע מזהה, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, וכל מידע אחר בעל אופי מזהה. הינך מסכימה כי eFly ו/או מי מטעמה תעשה שימוש במידע שסיפקת לה, לרבות במידע האישי, בין היתר על מנת לספק לך את המידע, השירותים והפרטים שביקשת וכן תהיה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני (על פי הכתובת אותה מסרת) ו/או באמצעות מערכת המסרים האישיים באתר עלוני מידע, עדכונים, הזמנות ו/או עדכונים לעניין אירועים, קישורים, הודעות, פרסומות, חומר, מידע לרבות פרסומי או שיווקי, וכל מידע אחר שאנו מאמינים שתמצא בו עניין מכוח השימוש באתר ו/או מי משירותיו. אם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסוג זה, תוכלי, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לeFly (בכתובת: http://www.efly.co.il/forums/sendmessage.php). בנוסף, המידע אשר נאסף ישמש לצורך בקרה, פיקוח, פיתוח ושמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ולצורך קיום הוראות כל דין, וכן לצרכי eFly ובכלל זה שירות וסקרים, פרסום מפולח, ניתוח סטטיסטי ושיפור השירות והעיצוב של האתר. הינך רשאית לבקש לעיין במידע ו/או לתקן את המידע שנאסף אודותיך על ידי כניסה לתפריט המתאים בשירותים. eFly מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיותך ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך על פי דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שמך ומענך או כל מידע פרטי אחר בנוגע אליך, וכן כל מידע הנוגע לשימוש שאת עושה באתר, למעט פרטים ונתונים פומביים שאת פרסמת בעצמך. כמו כן, eFly לא תפרסם מסרים אישיים שאת שולחת, רשומות שלא נועדו לפרסום בבלוג, תמונות באלבומים פרטיים וכדומה. יחד עם זאת, הינך נותנת בזאת את הסכמתך לeFly לחשוף ו/או להעביר את פרטיך וכל מידע, לרבות המידע האישי לגביך, בהתאם להוראות צו בית משפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת, או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בינך לבין eFly, או במקרה שתפרי הוראה הקבועה בתקנון זה, או במקרה שeFly, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר או במקרה של מיזוג פעילותה של eFly (כולה או חלקה) עם צד שלישי כלשהו ו/או העברה של פעילותה של eFly (כולה או חלקה) לצד שלישי, ו/או לגוף אשר לו היא ממחה את הזכויות הניתנות לה מכוח תקנון זה (כולן או חלקן) ו/או לצד שלישי המספק לה שירותים לעניין האתר ו/או מי מהשירותים הגלומים בו. 16. ניתוק, הפסקה ושינויים eFly רשאית להסיר תכנים או שירותים מסוימים או בלתי מסוימים, או להטיל עליהם מגבלות (לדוגמא, מגבלת אחסון), על פי שיקול דעתה הבלעדי, לגולשת מסוימת או לכלל הגולשות, וזאת ללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשות, ובכלל זה לחסום, לנתק, להגביל ולהפסיק את השירותים מכל סיבה שהיא. כשאת עושה שימוש באתר את מוותרת בזאת על כל טענה בדבר הסתמכות על השירותים שאנו מספקים. בנוסף, eFly תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, השירותים המוצעים בו, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולשות. על אף שבדרך כלל אנו משתדלים לשתף את הגולשות ולהתייעץ עמן בשינויים המבוצעים באתר, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי eFly בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. 17. גיבוי התכנים eFly נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאת מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם. עם זאת, eFly ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם. במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי eFly), לא תחול כל אחריות על eFly ואת לא תהיי זכאית לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך. 18. המחאת זכויות eFly רשאית להמחות ו/או להעביר תקנון זה ו/או את זכויותיה ו/או חובותיה על פי תקנון זה, כולן או חלקן, לרבות באמצעות מתן רשיונות או רשיונות משנה, לצדדים שלישיים. 19. הצהרות והתחייבויות הגולשות כשאת עושה שימוש באתר, אנא עשי בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. אנא המנעי מפגיעה בגולשות אחרות ואף בצדדים שלישיים שאינם צפויים להשתמש באתר. כמו כן, יש להישמע להוראות הפעלה ולהנחיות שנמסור לך מעת לעת; מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, הנך מצהירה ומתחייבת כלפינו כדלקמן (אין בסעיפים שלהלן כדי לגרוע האחד מהשני): • לא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע; • לא להעלות תוכן שיש בו או בפרסומו כדי להוות עילה לתביעה או תוכן העלול לגרום נזק לצד שלישי כלשהו או לeFly; • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או פרסומו (בהתאם לתנאים הקבועים בתקנון זה) משום פגיעה בקניין רוחני של צד שלישי, בין היתר זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, סמני מסחר, שמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכדומה; • לא להעלות כל תוכן שיש בהעלאתו או בפרסומו משום פגיעה בזכויות צד שלישי, בין היתר גילוי סודות מסחריים, הפרת זכויות חוזיות, הפרת חובות אמון, עוולות מסחריות וכדומה; • לא להעלות כל תוכן שהוא או פרסומו אינם חוקיים או מהווים (או עלולים להוות) הפרה של דין כלשהו או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל; • לא להציק או להטריד גולשות אחרות ובכלל זה (בין היתר) לא לערוך "משפטי שדה" לגולשות אחרות וכן להימנע מהצעות מגונות לגולשות אחרות; • לא להעלות תכנים בעלי אופי גזעני או תכנים שיש בהם כדי להסית לגזענות; • לא להפריע או לנסות להפריע להתנהלותו התקינה של האתר; • לא להעלות תכנים בעלי אופי בוטה, מגונה, גס או בלתי הולם; • לא להעלות תכנים בעלי אופי מאיים; • לא להעלות תכנים פורנוגרפים, תכנים המהווים תועבה או תכנים בעלי אופי מיני בוטה; • לסמן תכנים המיועדים למבוגרים תחת הקטגוריה "למבוגרים בלבד"; • לא להעלות תכנים שעלולים לפגוע ברגשות הציבור או שיש בהם כדי להעליב; • לא להעלות תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה אליה או חומר הפוגע בצנעת הפרט בכל דרך אחרת; • לא לפרסם פרטים אישיים של גולשות אחרות, לרבות זהותן של הגולשות (אלא אם כן פרסמו אותה) ופרטי ההתקשרות עמן; • לא לאסוף נתונים על גולשות אחרות; • לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם; • לא להתחזות לאדם אחר, לגולשת אחרת או למי מטעם eFly. • לא להעלות תוכן שיש בו המרדה או הסתה; • לא להעלות תכנים ו/או להפיץ באמצעות משלוח הודעה אלקטרונית או משלוח הודעת מסר קצר ו/או תוכן שמטרתו לעודד מוצר ו/או שירות ו/או להוציא כספים בכל דרך אחרת, שלא על-פי בקשת הנמענים ו/או באופן המוני. • לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי סלולר ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הסלולר, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הסלולר; • לא להציף את האתר או כל חלק או שירות בו, בהודעות סרק או בהודעות חוזרות, באופן העלול לפגוע באתר או בשימוש בו; • לא לנקוט בכל פעולה מלאכותית כדי לקדם תכנים שלך באתר או כדי לזכות בתחרויות וכדומה. • לא לערוך או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות תקנון זה; • לא להשתמש בשירותי האתר לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים על פי כל דין; • לא לחדור לחומר או לקבצי מחשב שלא כדין או להעביר למחשבים אחרים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים(Worms) ואנדלים ,(Vandals) יישומים מזיקים Malicious) Applications) וכדומה, ולא לבצע כל פעולה אחרת הנוגדת את הוראות חוק המחשבים, התשנ"ה - 1995; • לא לפרסם, להציע למכור או להציע להעביר טובין או שירותים למטרות מסחריות או בניגוד לכל דין; • לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור; • לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981; • לא להעלות תוכן שהוא שקרי, מטעה או שהסתמכות עליו עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו; • לא להשתמש באתר על מנת לארגן כל פעילות אשר עשויה לגרום נזק ישיר או עקיף לצד שלישי כלשהו; • לא להפנות לכל קישור (link) או לתת כל הפניה אחרת לחומר שפרסומו נאסר לפי מסמך זה; • לשמור בסוד ולא לגלות או להעביר, את סיסמאותיך האישיות (בכלל זה שם משתמשת וסיסמת כניסה). 20. הדין החל וסמכות שיפוט דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, תקנון זה יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז ת"א-יפו בלבד.